Bursa Szkolna Nr 12 w Łodzi jest placówką publiczną zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
Bursa zapewnia opiekę i wychowanie uczniom gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Bursa zapewnia wychowankom: opiekę wychowawczą w okresie kształcenia się, całodzienne wyżywienie, sanitarno – higieniczne warunki zakwaterowania, odpowiednie warunki do nauki. Umożliwia rozwijanie zainteresowań, uczestnictwo w kulturze i uprawianie sportu.

Wychowanek ma prawo do:

 • opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających higienę, bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania jego godności,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • korzystania z pomocy w przygotowaniu zadań szkolnych,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań,
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 • swobodnego wyboru proponowanych form spędzania czasu wolnego,
 • przyjmowania wizyt zaproszonych gości w godzinach 16.00-21.00; w godzinach nauki własnej za zgodą wychowawcy i współmieszkańca,
 • wpływania na życie bursy poprzez działalność samorządową,
 • zgłaszania dyrektorowi, wychowawcom, organom samorządowym wniosków we wszystkich sprawach dotyczących pobytu w bursie.

Do obowiązków wychowanka należy:

 • systematyczne uczęszczanie do szkoły,
 • przestrzeganie zasad kultury współżycia w zespole w odniesieniu do kolegów, wychowawców i pozostałych pracowników placówki,
 • dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą,
 • utrzymanie swojego pokoju oraz pomieszczeń ogólnego użytku w czystości i ładzie,
 • przestrzeganie ramowego rozkładu dnia w bursie, w tym przede wszystkim:
 • przestrzeganie ciszy w czasie nauki własnej w godzinach 17.00-19.00
 • zachowanie spokoju w okresie ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00
 • powiadomienie wychowawcy o planowanej nieobecności w bursie, a także wyjściu poza bursę
 • powracanie do bursy najpóźniej do godziny: 19.30 – uczniowie gimnazjum ,21.30 – uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej
 • posiadanie aktualnej przepustki. Ponowne wyrobienie przepustki płatne 5zł (zagubiona, zniszczona),
 • pozostawienie klucza od pokoju w portierni,
 • terminowe regulowanie wymaganych opłat:
 • czesne – do 10 każdego miesiąca.
 • pełne wyżywienie – do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego (obowiązek korzystania z całodziennego wyżywienia),
 • stosowanie się do obowiązującego Statutu i Regulaminu Bursy, przepisów bhp, p.poż i zasad ruchu drogowego,
 • respektowanie zakazu używania grzałek, maszynek elektrycznych, kuchenek mikrofalowych, piecyków itp. w pokojach mieszkalnych,
 • respektowanie zakazu gry w piłkę w budynku bursy; w przeciwnym wypadku piłka zostanie skonfiskowana,
 • zgłoszenie wychowawcy złego stanu zdrowia (np. przeziębienie, podwyższona temperatura, bóle różnego pochodzenia, itp.),
 • zgłaszanie każdej zauważonej przez siebie usterki wychowawcy lub wpisywanie jej do tzw. Kart Usterek, znajdujących się w portierni,
 • pokrywanie strat finansowych placówki wynikłych z niewłaściwej eksploatacji pomieszczeń, urządzeń i sprzętów, z których korzystał wychowanek,
 • zamykanie swojego pokoju na klucz każdorazowo w momencie jego opuszczania (nawet jeśli wychodzi z niego tylko na chwilkę),
 • bezwzględne przestrzeganie zakazu dorabiania kluczy do pomieszczeń bursy a zwłaszcza, do swojego pokoju. Wychowankowi nie wolno na własną rękę dorabiać kluczy do pokoi mieszkalnych,
 • bezwzględne przestrzeganie zakazu wyrzucania przez okna jakichkolwiek przedmiotów (w tym odpadków),
 • bezwzględne przestrzeganie zakazu palenia papierosów na terenie całej bursy,
 • bezwzględne przestrzeganie zakazu wnoszenia, posiadania i picia alkoholu oraz bezwzględne przestrzeganie zakazu wnoszenia, posiadania jakichkolwiek środków odurzających na terenie całej bursy, a także przebywania pod ich wpływem,
  Wychowawca może przeprowadzić badania alkomatem lub wykonać test na obecność narkotyków(odpłatnie). Każdorazowo wychowawca informuje o zamiarze przeprowadzenia badania rodzica/opiekuna prawnego wychowanka.
 • bezwzględnego zakazu uprawiania gier hazardowych.
 • uczestniczenie w pracach na rzecz bursy – m.in. przy utrzymywaniu estetyki otoczenia, świadczenia pomocy przy organizowaniu imprez
 • Wychowanek ponosi odpowiedzialność za nielegalne wprowadzenie lub umożliwienie wejścia do bursy osobom, które nie mieszkają w bursie.

Za wzorowe zachowanie się, aktywne uczestnictwo w życiu społeczności bursy i uzyskiwanie postępów w nauce wychowanek może zostać nagrodzony nagrodą Dyrektora Bursy.

Za rażące naruszenie regulaminu, a w szczególności za:

 • celowe niszczenie mienia bursy,
 • picie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie środków odurzających i narkotyków, oraz przebywanie pod ich wpływem na terenie bursy,
 • udział w bójkach, pobiciach, chuligańskich zachowaniach powodujących naruszenie dóbr osobistych innych osób,
 • narażenie bursy, kolegów, innych osób na straty materialne wychowanek może być usunięty z placówki.

Sprawy, których niniejszy regulamin nie reguluje, podlegają odrębnym uregulowaniom przez dyrektora bursy, radę pedagogiczną przy udziale samorządu młodzieży.

Tekst ujednolicony regulaminu (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu młodzieży) wchodzi w życie
z dniem 01 października 2014r.

 

Łódź, dn.01.10.2014r.